Všeobecné podmínky

Pravidla důvěrnosti

Všechny informace, které získám v průběhu terapie o klientovi, považuji za důvěrné, nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost.
Když budu přesvědčen, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, vyhrazuji si právo porušit mlčenlivost, abych zabránil ublížení. Nicméně toto udělám pouze v extrémním případě a vždy se budu snažit to s klientem předem probrat.
Nesděluji (pokud se s klientem nedomluvím jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným (výjimkou je spolupráce s dětmi a mladistvými do 15-ti let, kdy komunikuji se zákonnými zástupci předem dohodnuté informace).
V rámci zvyšování kvality mojí spolupráce s klienty budu občas svoji práci konzultovat na intervizích nebo supervizích s profesionálním supervizorem, který je vázán stejným etickým kodexem a pravidly mlčenlivosti jako já. I na intervizích a supervizích zůstává klientova anonymita zachována.
V případě mojí publikační činnosti v rámci vzdělávání bude jakýkoli psaný materiál pozměněn tak, aby nebyla rozpoznatelná klientova identita.
Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

Pravidla hranic terapeutického vztahu

Terapeutický vztah je omezen na terapeutickou místnost. Nebudu se s klientem záměrně scházet na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace.
Náš vztah s klientem zůstává terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. To platí i po ukončení terapie.
Vyhrazuji si právo přerušit, odmítnout konzultaci nebo telefonát v případě, že mám podezření, že klient je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pokud by mě klient opakovaně takto kontaktoval, je na mém individuálním posouzení přerušení nebo ukončení spolupráce.
Jednotlivá sezení si ani já, ani klient nemůže zaznamenávat na žádné existující médium, nedomluvíme-li se předem jinak.


Pravidla průběhu terapie a placení

Na úvodní konzultaci se s klientem domluvím na zakázce: na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout. Jak je zakázka naplňována a jak terapie probíhá, vnímám jako důležitou součást terapie a obsah zakázky je možné v průběhu spolupráce doplňovat a měnit.
Prozkoumávání terapeutického vztahu a jeho vývoje tvoří důležitou součást terapeutického procesu.
Klient bere na vědomí fakt, že dodržování kontinuity, tedy dohodnuté frekvence sezení, je důležitým faktorem k tomu, aby byla terapie efektivní a úspěšná.
Konec terapie je otázkou diskuse o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, budu jeho rozhodnutí respektovat, ovšem vyhrazuji si právo vyjádřit svůj postoj.
Terapie je placenou službou (viz. ceník). Klient mi hradí předem smluvenou částku vždy po skončení konzultace přímo na místě na základě vystavení příjmového dokladu (nebo formou předplacené služby).
O jakýchkoliv změnách v ceníku budu klienta informovat předem, nejméně 1 měsíc před samotnou změnou.
Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí mi to formou emailu (nebo zrušením rezervace v systému Reservio), a to nejpozději 24 hodin před smluvenou konzultací . Když tak klient neučiní, je povinen za neuskutečněnou konzultaci zaplatit storno poplatek ve výši jednoho sezení. Shodná ustanovení platí i pro mě. Pokud zruším sezení 24 hod a méně před začátkem sezení, tak nahrazují terapeutickou hodinu, a to zdarma.
Pokud odvolám sezení z mojí strany, zavazuji se najít nový termín co nejdříve od původního termínu, aby nebyla narušena kontinuita terapie.
V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem smluvenou konzultaci a nebude k zastižení, zůstanu v terapeutické místnosti a budu očekávat jeho příchod max. 15 minut od dohodnutého času.
V případě, že klient na konzultaci dorazí později, čas konce konzultace zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.